Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor vid köp och bokning av evenemangsbiljetter samt värdebevis i Magnet biljettsystem

1. PARTER/DEFINITIONER

– Föreningen Göteborgskyrkan – Arrangör som säljer biljetter och värdebevis via Magnets biljettsystem, nedan ‘Göteborgskyrkan’

– Biljettköparen, som bokat eller köpt biljetter via Magnets biljettsystem, nedan ‘Kunden’

– Magnets biljettsystem, nedan ‘Systemet’

– Paloma AB, nedan ‘Systemleverantören’

2. ALLMÄNT

Följande villkor gäller mellan Göteborgskyrkan och Kunden, vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Göteborgskyrkan, med hjälp av Systemleverantörens  biljettsystem (Systemet).

3. BILJETTKÖP OCH BOKNING

Biljettköp är bindande och kan inte ångras eller ändras. Likvida inbetalda medel från Kunden mottages av Systemleverantören på ett klientmedelskonto som därefter vidarebefordras till av Göteborgskyrkan anvisat konto. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte.

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter eller värdebevis.

4. BILJETT ELLER VÄRDEBEVIS

Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörlig tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

5. PERSONLIGT BRUK

5.1 Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller på annat sätt nyttjas av annan person.

5.2 Systemleverantören kan på uppdrag av Göteborgskyrkan makulera bokningar eller köp som görs av Kunden, och med omedelbar verkan stänga av Kunden från Systemet, om Kunden agerar i bedrägligt syfte, inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter och/eller bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet i övrigt. Detta kan t.ex. vara bokning eller köp av fler enheter än tillåtet, angivande av oriktig information i syfte att erhålla fördelar, vidareförsäljning av köpta biljetter eller att på annat sätt agera bedrägligt och/eller brottsligt.

6. PERSONUPPGIFTER OCH SAMTYCKE

6.1 Systemet lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden lämnar vid biljettköpet. Systemet behandlar sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Systemet och Göteborgskyrkan erbjuder, hantera Kundens och Göteborgskyrkans användning av Systemet samt erforderlig kommunikation för leverans eller information. Systemleverantören agerar i detta fallet som Personuppgiftsbiträde.

Göteborgskyrkan/Arrangören är personuppgiftsansvarig, dvs. den som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204). Systemleverantören kommer att få tillgång till Kundens uppgifter för något av de ändamål som anges i denna policy.

6.2 Kunden har rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt begära ut en rapport om sina personuppgifter som behandlas av Göteborgskyrkan eller Systemleverantören. En sådan begäran ska vara skriftlig. Om Kunden vill korrigera, ändra eller uppdatera information som har lämnats, eller vill begära en kopia på den information som tillhandahålls, ska Göteborgskyrkan kontaktas via info@goteborgskyrkan.se.

7.1 INSTÄLLT EVENEMANG

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta Göteborgskyrkan, som ansvarar för återlösen av biljetter.

8. FORCE MAJEURE

För de fall där evenemanget ej kan genomföras pga. hinder utanför arrangören/leverantören/arenans kontroll, som skäligen inte kan ha räknats med när avtalet ingicks och vars följder denne skäligen ej kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören/leverantören/arenan fri från skadeståndsskyldighet samt andra påföljder. Detsamma gäller om ett evenemang ställs in beroende på någon som Göteborgskyrkan anlitat eller annan i tidigare led.

9. ANSVAR

Göteborgskyrkan arrangerar ett evenemang och säljer biljetter och värdebevis genom Systemet till Kunden. Systemleverantören kan inte ställas till svars för skada orsakad av driftstörning, försening, avbrott eller annan omständighet som försvårar eller omöjliggör nyttjande av Systemet. Systemleverantören kan inte heller ställas ansvarig för evenemangets genomförande, kvalitet, innehåll eller annan brist hänförd till evenemanget såsom inställt evenemang, konkurs, brott eller annan omständighet.

9.1 Systemleverantören ersätter således aldrig Kunden gällande fysisk, psykisk eller ekonomisk skada orsakad av Göteborgskyrkan. Alla frågor om ersättning eller anspråk pga. evenemanget och dess genomförande eller brister ska därför riktas oavkortat till Göteborgskyrkan.

Avtal med dessa villkor anses vara ingånget och accepterat av Kunden när bokningen eller köpet är genomfört.

Föreningen Göteborgskyrkan
Box 13098
402 52 Göteborg